1
2
3
1

این جا یک هات اسپات است که می توانید به دلخواه ویرایش کنید. هات اسپات ها را شما تعیین مکان می کنید!

2

این جا یک هات اسپات است که می توانید به دلخواه ویرایش کنید. هات اسپات ها را شما تعیین مکان می کنید!

3

این جا یک هات اسپات است که می توانید به دلخواه ویرایش کنید. هات اسپات ها را شما تعیین مکان می کنید!

المان هات اسپات به شما این امکان را می دهد که نقاط دلخواهی از یک تصویر را انتخاب کنید و برای آن ها راهنما بنویسید. این ویژگی منحصر بفرد را در هیچ پوسته وردپرسی دیگر نمی توانید ببینید.

1
2
1

این جا یک هات اسپات است که می توانید به دلخواه ویرایش کنید. هات اسپات ها را شما تعیین مکان می کنید!

2

این جا یک هات اسپات است که می توانید به دلخواه ویرایش کنید. هات اسپات ها را شما تعیین مکان می کنید!